TỪ KHÓA NÔNG NGHIỆP

1.Bệnh nấm hồng

2.Giá paclo

3.Chống rụng trái non

4.Trái chín sớm ngọt màu sắc đẹp

5.Chống rụng Hoa

6.Thúc đẩy ra bông sớm

7.Tăng sức đề kháng với bệnh hại

8.Ra hoa đồng loạt

9.Phân hóa mầm hoa mạnh

10.Trái chín sớm ngọt màu sắc đẹp

11.Kích thích ra hoa nhiều

12.Kích thích ra hoa đồng loạt

13.Thuốc khuẩn vương trên cây có múi

14.Thuốc khuẩn vương trên cây điều

15.Thuốc khuẩn vương trên cây bắp cải

16.Thuốc khuẩn vương trên lúa

17.Thuốc khuẩn vương trên cây cà chua

18. Thuốc khuẩn vương trên cây khoai lang

19. Thuốc khuẩn vương trên cây hoa hồng

20. Thuốc khuẩn vương trên cây xoài

21.Thuốc khuẩn vương trên cây thanh long

22. Thuốc khuẩn vương trên cây hoa mai

23.Tăng số cành hữu hiệu

24. Tăng số cành mang trái

25.Thuốc trị bệnh thối trái trên cây thơm

26. Thuốc trị bệnh thối trái trên dứa